עם-עובד, כתבי תנועת העבודה:
כתבי אליעזר יפה

כרך ראשון

התוכן

 ספר: כתבים נבחרים, כתבי אליעזר יפה - כרך א
כתבי אליעזר יפה
נאספו ונערכו בידי אליעזר שוחט ויוסף שפירא
כתבים בשני כרכים:
כרך א:
עמודים: 204
הוצאת עם-עובד, תש''ז (1946/47)